რეგიონული კონფერენცია                ელექტრონული დეკლარირების პროგრამა           რეგიონალური კონფერენცია 

                "ფული პოლიტიკაში"                                                    fms.sao.ge                                                       "ფული პოლიტიკაში" 

                            2016 წელი                                                                                                                                         2017 წელი