გენერალური აუდიტორის ბრძანებები

ბრძანება  პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ