დამოუკიდებელი კანდიდატები რომელთაც საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონიათ

დამოუკიდებელი კანდიდატები, რომელთაც საანგარიშგებო პერიოდში ჰქონდათ ფინანსური ანგარიშბრუნვა და წარმოადგინეს ფინანსური დეკლარაცია