2016 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით პერიოდის დეკლარაციები