2016 წლის 1 აპრილიდან 7 ივნისის ჩათვლით პერიოდის დეკლარაციები