მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები, რომელთაც საანგარიშგებო პერიოდში ჰქონდათ 1000 ლარს ზემოთ ფინანსური ანგარიშბრუნვა და წარმოადგინეს ფინანსური დეკლარაცია

პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც წარმოადგინეს ფინანსური დეკლარაცია, თუმცა საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური ანგარიშბრუნვა არ ჰქონიათ

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები, რომელთაც საანგარიშგებო პერიოდში ჰქონდათ 1000 ლარს ქვემოთ ფინანსური ანგარიშბრუნვა და წარმოადგინეს ფინანსური დეკლარაცია