შემოწირულებები

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამები

პოლიტიკური სუბიექტების მიერ მიღებული მთლიანი შემოსავლები

01/11/11-08/08/12