მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

22.06.2012 05:38:00

პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გამოაქვეყნა პოლიტიკურ გაერთიანებათა სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ ინფორმაცია.

ფინანსური მონიტორინგის სამსახური კანონით დადგენილი მანდატის ფარგლებში ამოწმებს შემოწირულებათა კანონიერებას. მონიტორინგის პროცესში I ეტაპზე გამოვლინდა შემოწირულებათა გარკვეული კატეგორია, რომელთა დასაბუთებულობა დამატებით გამოკვლევას საჭიროებს. (იხილეთ დანართი)

აღნიშნულ გარემოებათა შესწავლისა და შეფასების მიზნით, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური განახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, მათ შორის, გამოკითხვის პროცედურას.