მონიტორინგის სამსახურის განცხადება

09.07.2012 02:18:00

ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, „ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე, პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების კანონიერების შემოწმებას აგრძელებს.

გამოკითხვის მეორე ეტაპზე, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ინფორმაცის წარმოდგენის მიზნით მოწვეულია 29 პირი.