სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიმართავს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ უკანონო შემომწირველების მიმართ 1.575.000 ლარის ოდენობით სანქციის გამოყენების თაობაზე

27.08.2012 03:07:00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიმართავს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" უკანონო შემომწირველების მიმართ 1 575 000 ლარის ოდენობით სანქციის გამოყენების თაობაზე

1.სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე, პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, შეისწავლა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების წარმომავლობის კანონიერების საკითხი.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ოფიციალურად მოპოვებული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ პოლიტიკური სუბიექტისათვის სოლიდური თანხების შემომწირველი ხუთი პირის შემოსავლები შეუსაბამოა რაიმე სახის დანაზოგის განხორციელების შესაძლებლობასთან.

ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ხუთი შემომწირველი პირის სამართალდამრღვევად ცნობის შესახებ. შესაბამისად, მათ მიერ პოლიტიკური გაერთიანებისთვის შეწირული თანხები ჩაითვალა უკანონო შემოწირულობად და სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებული სანქციის (1 575 000 ლარის) ფარგლებში ყადაღა დაედო მათ ქონებას.
უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განსახილველად ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა.

2. პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის" შეწირული თანხების კანონიერების შესწავლის პროცესში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიიჩნია, რომ ერთი პირის შემოწირულების შემთხვევაში გამოიკვეთა მოჩვენებითი, თვალთმაქცური ან სხვა გარიგების დადების ნიშნები. საკითხის ამომწურავად შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით, საქმის მასალები საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეგზავნა.
3.სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიმართავს წინადადებით მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანება „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას", რომ უკანონოდ მიჩნეული თანხები დაუბრუნოს შემოწირულების განმხორციელებელ პირებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კანონის შესაბამისად აღნიშნული თანხა გადაირიცხება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში და პოლიტიკური სუბიექტი დაჯარიმდება თანხის ხუთმაგი ოდენობით.